arc vase

wheel thrown white stoneware

glossy black glaze

2014